Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuNotariusz

Notariuszde en
Udostępnij Drukuj Pobierz PDF
Osoba kontaktowa
Jolanta Borkowska
jolantabakowska81@gmail.com
Tel: 570 555 511
http://topranking.com.pl/pozycjonowanie-stron/

Język komunikacji:


Opis przedmiotu zamówienia

Kto to jest notariusz oraz w czym może pomóc?Notariusze pełnią istotną rolę w procedurach, które związane są z obrotem nieruchomościami. To prawnicy powoływani na stanowisku przez Ministra Sprawiedliwości. Ten zawód nazywa się zawodem zaufania społecznego.Notariusz, jaką pełni funkcję?Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym, do którego udają się klienci w kwestiach związanych z bezpieczeństwem w obrocie różnego rodzaju dobrami. Do dokumentów formowanych przez funkcjonariusza publicznego należą między innymi poświadczenia, sprawy spadkowe lub umowy sprzedaży. Kiedy materiały zostają podpisane, otrzymują charakter urzędowy. Notariuszem może stać się osoba po ukończeniu specjalistycznych studiów prawniczych, a w kolejnym czasie musi odbyć aplikację notarialną i zdobyć pozytywny wynik z państwowego egzaminu notarialnego.Za wykonanie usług notarialnych notariusz czerpie stosowne wynagrodzenie, a jego wysokość opisuje taksa notarialna ustalona przez Ministra Sprawiedliwości. Taksa notarialna jest kwotą, jaką powinno się uiścić notariuszowi za wykonanie stosownych czynności. Tak określone stawki są wiążące na terenie całej Polski. Wysokość wynagrodzenia reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Zawarta w tym rozporządzeniu kwota wynagrodzenia jest wartością maksymalną, więc notariusz nie ma prawa wymagać od swoich klientów stawki wyższej za swoją pracę. Może natomiast kwotę obniżyć w zależności od indywidualnych ustaleń.Do powinności notariusza należy dokonanie czynności notarialnych, do których notariusz jest zobowiązany na mocy ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Istotnym jest również, że notariusz jest zobowiązany do dotrzymania tajemnicy zawodowej. Nie może zatem ujawnić żadnych informacji dotyczących klienta i czynności, którymi się zajmował. Przeważającym powodem wizyty w kancelarii notarialnej jest sporządzenie aktu notarialnego. W kwestii transakcji na rynku nieruchomości, jest to kluczowy dokument wystawiony przez funkcjonariusza. Co to jest akt notarialny?Sposób sporządzania aktu notarialnego, jego właściwą formę i postępowanie z nim określa ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Według treści art. 91 tej ustawy, akt notarialny powinien zawierać:
 • dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, jak i także godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu, jeśli takie jest żądanie strony,

 • miejsce sporządzenia aktu,

 • imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza,

 • imiona, nazwiska, imiona rodziców oraz miejsce zamieszkania osób fizycznych, a także innych osób, które były obecne przy sporządzania aktu,

 • oświadczenia stron,

 • na żądanie stron- stwierdzenie faktów i okoliczności, które zostały uznane za istotne podczas spisywania aktu,

 • stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany,

 • podpisy wszystkich osób, które były obecne podczas sporządzania aktu notarialnego,

 • podpis notariusza.Akt notarialny należy do niewątpliwie najistotniejszych czynności notarialnych. Jako dokument urzędowy uwierzytelnia dokonanie określonej czynności prawnej, będąc jednocześnie jedną z jej zasadniczych form. Akt notarialny jest przygotowywany, aby uwierzytelnić czynność prawną lub zdarzenie prawne, jeśli ustawa wymaga takiej formy albo jest to życzenie danej osoby, która pragnie zachować szczególną formę. W przypadku niedotrzymania formy aktu notarialnego w sytuacji, gdy wymaga tego prawo, czynność prawna staje się bezskuteczna.W jakiej sytuacji akt notarialny jest konieczny?Do notariusza można zwrócić się w sprawie każdej umowy, która ma być przez funkcjonariusza sporządzona i potwierdzona. Jednakże jedynie część z takich dokumentów wymaga obowiązkowo obecności notariusza. Do takich dokumentów należą między innymi: kupno i sprzedaż nieruchomości, darowizny i spadki czy najem okazjonalny. Takie czynności wymagają już aktu notarialnego, bez takiego dokumentu będą uznawane za nieważne.Zakres usług świadczonych przez notariuszy jest szeroki i bardzo trudno zawęzić go do jednej listy. Jednakże typowym powodem, z którym klienci kierują się do kancelarii notarialnej jest spisanie protokołu, sporządzenie aktu notarialnego, w tym m.in. intercyzę, sporządzenie protestu weksla i czeku, sporządzenie poświadczenia czy chęć przechowania dokumentów lub papierów wartościowych.Czy notariusz może odmówić wykonywania czynności?Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności notarialnej, notariusz musi sprawdzić, czy dana czynność jest zgodna z aktualnie obligatoryjnymi przepisami prawa. Do jego obowiązków należy również sprawdzenie czy doręczone mu dokumenty i zawarte w nich informacje są zgodne z prawdą.Notariusz, który odmówi dokonania czynności musi sporządzić właściwy protokół, za który klient musi zapłacić daną kwotę. Osoba, której czynność notarialna została odmówiona, musi być o tym niezwłocznie poinformowana, ale także pouczona o prawie oraz trybie jej zaskarżenia. Klient ma prawo odwołać się do decyzji notariusza w ciągu siedmiu dni poprzez np. żądanie uzasadnienia odmowy na piśmie.

Kto to jest notariusz oraz w czym może pomóc?

Notariusze pełnią istotną rolę w zadaniach, które łączą się z z obrotem nieruchomościami. To prawnicy powoływani na stanowisku przez Ministra Sprawiedliwości. Ten zawód nazywa się zawodem zaufania społecznego.
Notariusz, kim jest?

Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym, do którego wybierają się klienci w kwestiach mających związek z bezpieczeństwem w obrocie różnego rodzaju dobrami. Do dokumentów sporządzanych przez notariusza należą m.in. poświadczenia, sprawy spadkowe lub umowy sprzedaży. Kiedy dokumenty zostają podpisane, uzyskują charakter urzędowy. Notariuszem staje się osoba po ukończeniu specjalistycznych studiów prawniczych, a w kolejnym czasie musi odbyć aplikację notarialną i uzyskać pozytywny wynik z państwowego egzaminu notarialnego.

Za wykonanie usług notarialnych notariusz czerpie właściwe wynagrodzenie, a jego wysokość determinuje taksa notarialna ustalona przez Ministra Sprawiedliwości. Taksa notarialna jest kwotą, jaką trzeba zapłacić notariuszowi za wykonanie określonych czynności. Tak ustalone stawki są wiążące na terenie całej Polski. Wysokość wynagrodzenia reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Zawarta w tym dokumencie kwota wynagrodzenia jest wartością maksymalną, więc notariusz nie może wymagać od swoich klientów stawki wyższej za swoje usługi. Może jednakże kwotę obniżyć w zależności od indywidualnych ustaleń.

Do obowiązków notariusza należy dokonanie czynności notarialnych, do których notariusz jest powołany na mocy ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Warto również dodać, że notariusz jest zobowiązany do zachowania tajemnicy . Nie może zatem ujawnić absolutnie żadnych informacji dotyczących klienta i czynności, którymi się zajmował.

Najczęstszym powodem wizyty w biurze notarialnym jest sporządzenie aktu notarialnego. W wypadku transakcji na rynku nieruchomości, jest to najistotniejszy dokument wystawiony przez notariusza.
Czym jest akt notarialny?

Właściwość sporządzania aktu notarialnego, jego należytą formę i postępowanie z nim określa ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Według treści art. 91 tej ustawy, akt notarialny powinien zawierać:

dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, ale także godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu, jeśli taka jest wola strony,
miejsce sporządzenia aktu,
imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza,
imiona, nazwiska, imiona rodziców oraz miejsce zamieszkania osób fizycznych, a także innych osób, które były obecne podczas sporządzania aktu,
oświadczenia stron,
na żądanie stron- stwierdzenie faktów i okoliczności, które zostały uznane za istotne podczas spisywania aktu,
stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany,
podpisy wszystkich osób, które były obecne podczas sporządzania aktu notarialnego,
podpis notariusza.

Akt notarialny należy do bezdyskusyjnie kluczowych czynności notarialnych. Jako dokument urzędowy potwierdza dokonanie określonej czynności prawnej, będąc zarazem jedną z jej zasadniczych form. Akt notarialny jest sporządzany, aby uwierzytelnić czynność prawną lub zdarzenie prawne, jeśli konkretna ustawa wymaga takiej formy lub jest to życzenie danej osoby, która życzy sobie zachować szczególną formę. W sytuacji niezachowania formy aktu notarialnego w sytuacji, gdy wymaga tego prawo, czynność prawna pozostaje bezużyteczna.
W jakiej sytuacji akt notarialny staje się koniecznością?

Do notariusza warto zwrócić się w sprawie każdej umowy, która ma być przez funkcjonariusza sporządzona i potwierdzona. Natomiast jedynie część z takich dokumentów wymaga obowiązkowo obecności notariusza. Do takich dokumentów należą między innymi: kupno i sprzedaż nieruchomości, darowizny i spadki czy najem okazjonalny. Takie czynności wymagają już aktu notarialnego, inaczej będą uznawane za nieważne.

Zakres usług świadczonych przez notariuszy jest rozległy i bardzo ciężko zawęzić go do jednej listy. Natomiast typowym powodem, z którym klienci kierują się do biura notarialnego jest spisanie protokołu, sporządzenie aktu notarialnego, w tym m.in. intercyzę, sporządzenie protestu weksla i czeku, sporządzenie poświadczenia czy chęć przechowania dokumentów lub papierów wartościowych.
W jakim przypadku notariusz może odmówić wykonywania czynności?

Przed przystąpieniem do czynności notarialnej, notariusz powinien sprawdzić, czy dana czynność jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Do jego obowiązków należy również weryfikacja czy dostarczone mu dokumenty i zawarte w nich informacje są zgodne z prawdą.

Notariusz, który odmówi dokonania czynności musi sporządzić właściwy protokół, za który klient musi zapłacić stosowną kwotę. Osoba, której czynność notarialna została odmówiona, musi być o tym niezwłocznie poinformowana, jak i również pouczona o prawie oraz trybie jej zaskarżenia. Klient może odwołać się do decyzji notariusza w ciągu siedmiu dni poprzez np. nakaz uzasadnienia odmowy na piśmie.


Informacje uzupełniające

notariusze torun intercyza dokumenty notarialne
adwokatbydgoszcz notariusz po co poswiadczenie notarialne
adwokatmatak
adwokat bydgoszcz
kancelaria torun oferta
notariusz Toruń
mieszkania torun porady home s ing skuteczna technika przygotowania domow do sprzedazy
adwokat bydgoszcz dochodzenie odszkodowan
ropstorun blog 2014 11
hamal prawo notariusz pamietaj o testamencie 2
naszkatalog prawo notariusz jakie sprawy zalatwimy w kancelarii
trivium prawo notariusz wazne pelnomocnictwa
kralarms sklep ?max_price=236&orderby=popularity&filter_dlugosc=125 cm 49 inch
mpm prawo notariusz jakie sprawy zalatwimy w kancelarii
notariusze torun kancelaria notarialna torun
adwokat bydgoszcz author admin
kancelaria torun prawo
kralarms sklep ?max_price=236&orderby=popularity&filter_dlugosc=121 cm 47 6 inch
kancelaria torun zachowek co to jest i kto ma do niego prawo
notariusze torun
kancelaria notarialna torun
notariusz Toruń
kancelaria actum notariusz pamietaj o testamencie
agsmedia prawo notariusz po co poswiadczenie notarialne
hunter notariusz jakie sprawy zalatwimy w kancelarii
kralarms sklep ?min_price=36&max_price=136&orderby=popularity&filter_dlugosc=87 5 cm 34 4 inch
kor prawo notariusz po co poswiadczenie notarialne
mocnykatalog prawo notariusz jakie sprawy zalatwimy w kancelarii
kancelaria torun zakladanie spolek
mieszkania torun porady agent nieruchomosci dla inwestora
gadzet prawo notariusz wazne pelnomocnictwa
notariusz Toruń
notariusze torun sprzedaz darowizna dokumenty
centermarket prawo notariusz po co poswiadczenie notarialne
notariusz Toruń
kfk prawo notariusz jakie sprawy zalatwimy w kancelarii
adwokat bydgoszcz kancelaria adwokacka bydgoszcz
naszkatalog prawo notariusz po co poswiadczenie notarialne
adwokat torun notariusz po co poswiadczenie notarialne
kor prawo notariusz wazne pelnomocnictwa
notariusz Toruń
notariusze torun
kancelaria notarialna torun cennik
notariusze torun category grudziadz
kancelaria bydgoszcz prawo notariusz po co poswiadczenie notarialne
adwokat bydgoszcz wypadki przy pracy
notariusz Toruń
mieszkania torun
katalog stron prawo notariusz oswiadczenia poswiadczenie i inne dokumenty
mrd prawo notariusz wazne pelnomocnictwa
notariusze torun category inowroclaw
katalogi online category prawo
notariusze torun category wloclawek
notariusze torun dokumenty notarialne
agsmedia prawo notariusz wazne pelnomocnictwa
kancelaria torun spadek czy darowizna
notariusz Toruń
prawnik bydgoszcz prawo notariusz oswiadczenia poswiadczenie i inne dokumenty
prawnik torun notariusz po co poswiadczenie notarialne
prawo notariusz jakie sprawy zalatwimy w kancelarii
shop prawo notariusz jakie sprawy zalatwimy w kancelarii
bagra prawo notariusz jakie sprawy zalatwimy w kancelarii
notariusze torun category bydgoszczInformacje uzupełniające

importal prawo notariusz po co poswiadczenie notarialne
notariusze torun cennik uslug notarialnych
mpm prawo notariusz wazne pelnomocnictwa
adwokattorun prawo notariusz jakie sprawy zalatwimy w kancelarii
evista prawo notariusz po co poswiadczenie notarialne
notariusz Toruń
kancelaria torun uslugi prawne torun
notariusztorun
zly prawo notariusz wazne pelnomocnictwa
kbr prawo notariusz po co poswiadczenie notarialne
kancelaria torun
notariusztorun cennik
prawnik bydgoszcz prawo notariusz jakie sprawy zalatwimy w kancelarii
notariusze torun uslugi notarialne
notariusz Toruń
ib prawo notariusz po co poswiadczenie notarialne
web serwis prawo notariusz po co poswiadczenie notarialne 2
kancelaria torun postepowanie cywilne mozliwe wyroki
kfk prawo notariusz pamietaj o testamencie
notariusztorun oferta
kancelaria torun
kancelaria bydgoszcz prawo notariusz po co poswiadczenie notarialne 2
adwokat bydgoszcz category porady prawne
mieszkania torun porady mieszkania studenckie z perspektywy najemcy i wynajmujacego
adwokat inowroclaw alimenty
kancelaria torun author admin
prawnik bydgoszcz prawo notariusz pamietaj o testamencie
katalog stron prawo notariusz po co poswiadczenie notarialne
adwokatbydgoszcz notariusz oswiadczenia poswiadczenie i inne dokumenty
adwokat bydgoszcz
ib prawo notariusz jakie sprawy zalatwimy w kancelarii
hamal prawo notariusz pamietaj o testamencie
kancelaria torun author admin
trivium prawo notariusz wazne pelnomocnictwa 2
kbr prawo notariusz pamietaj o testamencie
bagra prawo notariusz pamietaj o testamencie
prawo notariusz pamietaj o testamencie
kralarms sklep ?max_price=236&orderby=popularity&filter_dlugosc=115 cm 4525 inch
evista prawo notariusz jakie sprawy zalatwimy w kancelarii
kancelaria torun prawo notariusz jakie sprawy zalatwimy w kancelarii 2
adwokat torun
neo prawo notariusz po co poswiadczenie notarialne
kancelaria torun oferta
mieszkania torun mieszkania mieszkanie dla studenta jak wybrac najlepsze
kancelaria bydgoszcz
mieszkania torun mieszkania warto wynajac mieszkanie studentom
ropstorun news
kancelaria torun oferta
kancelaria notarialna torun oferta
zly prawo notariusz jakie sprawy zalatwimy w kancelarii
notariusze torun nasza kancelaria
notariusze torun kontakt
notariusz Toruń
notariusztorun dokumenty
notariusz Toruń
mieszkania torun home attachment mieszkania na sprzedaz w toruniu
notariusz Toruń
kancelaria notarialna torun kontakt

prawnik bydgoszcz prawo notariusz oswiadczenia poswiadczenie i inne dokumenty
adwokat glowinska
mocnykatalog prawo notariusz po co poswiadczenie notarialne
prawnik torun
k2 prawo notariusz pamietaj o testamencie
popularyzujmy category prawo
mrd prawo notariusz jakie sprawy zalatwimy w kancelarii
adwokat torun notariusz po co poswiadczenie notarialne 2
notariusze torun cennikNabywcy z zagranicy


 • Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Zimbabwe
 • Zambia
 • Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
 • Wyspy Salomona
 • Wyspy Owcze
 • Wyspy Marshalla
 • Wyspy Kokosowe
 • Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
 • Wyspy Cooka
 • Wyspy Alandzkie
 • Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha
 • Wyspa Man
 • Wyspa Bożego Narodzenia
 • Wybrzeże Kości Słoniowej
 • Włochy
 • Wietnam
 • Wielka Brytania
 • Wenezuela
 • Węgry
 • Watykan
 • Wallis i Futuna
 • Vanuatu
 • Uzbekistan
 • USA
 • Urugwaj
 • Ukraina
 • Uganda
 • Tuvalu
 • Turks i Caicos
 • Turkmenistan
 • Turcja
 • Tunezja
 • Trynidad i Tobago
 • Tonga
 • Tokelau
 • Togo
 • Timor Wschodni
 • Tanzania
 • Tajwan
 • Tajlandia
 • Szwecja
 • Szwajcaria
 • Syria
 • Svalbard i Jan Mayen
 • Surinam
 • Sułtanat Brunei
 • Sudan Południowy
 • Sudan
 • Suazi
 • Srilanka
 • Somalia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Sint Maarten
 • Singapur
 • Sierra Leone
 • Seszele
 • Serbia
 • Senegal
 • Sant Pierre i Miquelon
 • San Marino
 • Samoa Amerykańskie
 • Samoa
 • Salwador
 • Saint Vincent i Grenadyny
 • Saint-Martin
 • Saint Lucia
 • Saint Kitts i Nevis
 • Saint-Barthélemy
 • Sahara Zachodnia
 • Rwanda
 • Rumunia
 • Rosja
 • Reunion
 • Republika Zielonego Przylądka
 • Republika Tadżykistanu
 • Republika Środkowoafrykańska
 • Republika Południowej Afryki
 • Republika Kirgiska
 • Portugalia
 • Portoryko
 • Polska
 • Polinezja Francuska
 • Pitcairn
 • Peru
 • Paragwaj
 • Papua-Nowa Gwinea
 • Panama
 • Palestyna
 • Palau
 • Pakistan
 • Oman
 • Nowa Zelandia
 • Nowa Kaledonia
 • Norwegia
 • Norfolk
 • Niue
 • Nikaragua
 • Nigeria
 • Niger
 • Niemcy
 • Nepal
 • Nauru
 • Namibia
 • Mozambik
 • Montserrat
 • Mongolia
 • Monako
 • Mołdawia
 • Mjanmar
 • Mikronezja
 • Meksyk
 • Mauritius
 • Mauretania
 • Martynika
 • Maroko
 • Mariany Północne
 • Malta
 • Mali
 • Malezja
 • Malediwy
 • Malawi
 • Makau
 • Majotta
 • Madera
 • Madagaskar
 • Macedonia
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Litwa
 • Libia
 • Liberia
 • Liban
 • Lesotho
 • Laos
 • Kuwejt
 • Kuba
 • Księstwo Lichtenstein
 • Księstwo Andory
 • Królestwo Niderlandów
 • Kostaryka
 • Korea Południowa
 • Korea Północna
 • Kongo
 • Komory
 • Kolumbia
 • Kiribati
 • Kenia
 • Kazachstan
 • Katar
 • Kanada
 • Kamerun
 • Kambodża
 • Kajmany
 • Jordania
 • Jersey
 • Jemen
 • Japonia
 • Jamajka
 • Izrael
 • Islandia
 • Irlandia Płn.
 • Irlandia
 • Iran
 • Irak
 • Indonezja
 • Indie
 • Hongkong
 • Honduras
 • Hiszpania
 • Haiti
 • Gwinea Równikowa
 • Gwinea Bissau
 • Gwinea
 • Gwatemala
 • Gwadelupa
 • Gujana Francuska
 • Gujana
 • Guernsey
 • Guam
 • Gruzja
 • Grenlandia
 • Grenada
 • Grecja
 • Gibraltar
 • Ghana
 • Georgia Południowa i Sandwich Południowy
 • Gambia
 • Gabon
 • Francja
 • Finlandia
 • Filipiny
 • Fidżi
 • Falklandy
 • Etiopia
 • Estonia
 • Erytrea
 • Ekwador
 • Egipt
 • Dżibuti
 • Dominikana
 • Dominika
 • Demokratyczna Republika Konga
 • Dania
 • Czechy
 • Czarnogóra
 • Czad
 • Cypr
 • Curaçao
 • Chorwacja
 • Chiny
 • Chile
 • Burundi
 • Burkina Faso
 • Bułgaria
 • Brytyjskie Wyspy Dziewicze
 • Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
 • Brazylia
 • Botswana
 • Bośnia i Hercegowina
 • Bonaire, Sint Eustatius i Saba
 • Boliwia
 • Białoruś
 • Bhutan
 • Bermudy
 • Benin
 • Belize
 • Belgia
 • Barbados
 • Bangladesz
 • Bahrajn
 • Bahamy
 • Azory
 • Azerbejdżan
 • Austria
 • Australia
 • Aruba
 • Armenia
 • Argentyna
 • Arabia Saudyjska
 • Antigua i Barbuda
 • Anguilla
 • Angola
 • Algieria
 • Albania
 • Afganistan

Legenda
- Główne rynki zainteresowania
- Oddziały
- Nabywcy z zagranicy

CPV


 • Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
 • Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
 • Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
 • Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
 • Maszyny rolnicze
 • Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
 • Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
 • Druki i produkty podobne
 • Produkty chemiczne
 • Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
 • Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne', 'oświetlenie
 • Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
 • Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
 • Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
 • Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
 • Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
 • Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
 • Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
 • Woda zlewnicza i oczyszczona
 • Maszyny przemysłowe
 • Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
 • Konstrukcje i materiały budowlane', 'wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
 • Roboty budowlane
 • Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
 • Usługi naprawcze i konserwacyjne
 • Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
 • Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
 • Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
 • Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
 • Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
 • Obiekty użyteczności publicznej
 • Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
 • Usługi w zakresie nieruchomości
 • Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
 • Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
 • Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
 • Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
 • Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
 • Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
 • Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
 • Usługi edukacyjne i szkoleniowe
 • Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
 • Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
 • Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
 • Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
Typ oferty
Sprzedaż
Kraj
Polska
Termin składania ofert
10.07.2022
Ważna od
11.01.2022
Branże
Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe, Wydawnictwa, Fotografia, Muzyka, Film, Rzemiosło artystyczne, Wzornictwo i projektowanie mody, Media i reklama, Sektor kreatywny, Organizacja targów i wydarzeń, Turystyka, sport i rekreacja, Transport i logistyka, Architektura, Budownictwo, Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne, Pozostałe wyroby, Gry i zabawki, Sprzęt sportowy, Instrumenty muzyczne, Pozostałe branże, Przemysł jubilerski, Wyposażenie wnętrz, Drzwi i okna, Meble, Produkcja mebli, Pozostały sprzęt transportowy, Przemysł lotniczy i kosmiczny, Pojazdy szynowe, Statki i łodzie, Części i akcesoria samochodowe, Pozostałe pojazdy samochodowe, Autobusy, Samochody osobowe, Produkcja środków transportu, Narzędzia mechaniczne, Produkcja pozostałych maszyn, Maszyny dla przemysłu papierniczego, Maszyny dla przemysłu odzieżowego, Maszyny dla przetwórstwa spożywczego, Maszyny dla górnictwa i budownictwa, Maszyny dla metalurgii, Maszyny dla rolnictwa i leśnictwa, Maszyny ogólnego przeznaczenia, Pozostały sprzęt elektryczny, AGD, Oświetlenie, Pozostałe wyroby elektroniczne i optyczne, Instrumenty optyczne i sprzęt fotograficzny, Sprzęt medyczny/rehabilitacyjny, Aparatura pomiarowa i zegarki, Elektronika użytkowa, Komputery, Maszyny i urządzenia, Wojskowe pojazdy bojowe, Broń i amunicja, Przemysł obronny i zbrojeniowy, Produkcja metalowych wyrobów gotowych, Produkcja metali nieżelaznych, Produkcja metali żelaznych, Produkcja i przetwórstwo metali, Biotechnologia, Przemysł farmaceutyczny, Farmacja i biotechnologia, Przemysł petrochemiczny, Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych, Pozostałe wyroby chemiczne, Kosmetyki, Farby i lakiery, Pestycydy, Wyroby chemiczne w formach podstawowych, Przemysł chemiczny i kosmetyczny, Poligraficzne, Papier, Wyroby z drewna (bez mebli), Przemysł drzewny i papierniczy, Pozostałe tekstylia, Dywany i dekoracje, Tekstylia, Wyroby skórzane, Odzież i obuwie, Odzież, tekstylia, wyroby skórzane, Produkty tytoniowe, Napoje alkoholowe, Pozostałe produkty spożywcze, Kawa, herbata i przyprawy, Słodycze, Wyroby mleczarskie, Oleje i tłuszcze spożywcze, Wyroby zbożowe, piekarske i mączne, Wyroby z warzyw i owoców, Wyroby z mięsa i ryb, Przetwórstwo spożywcze, Pozostałe górnictwo i wydobywanie, Rudy metali, Ropa naftowa i gaz ziemny, Węgiel kamienny i brunatny, Górnictwo i przemysł wydobywczy, Mięso, Ryby, Leśnictwo i pozyskiwanie drewna, Warzywa i owoce, Zboża, Rolnictwo i leśnictwo,
Możliwy wolumen produkcji
50000
Minimalna wartość zamówienia
40000.00
Waluta
PLN
Nabywcy poza granicami kraju
TAK